MnDlogo
weegschaal


M & D Information Services

voor maatwerk

discreet en betrouwbaarLeveringsvoorwaardenAlgemene voorwaarden van:

Advies- en Handelsinformatiebureau Mokken & Demacker te Amsterdam

hierna te noemen: M & D Information Services1 Algemeen Deel

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

M & D Information Services: Advies- en Handelsinformatiebureau Mokken & Demacker, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.

De opdrachtgever: De opdrachtgever van M & D Information Services, zijnde iedere (rechts)persoon die met M & D Information Services een overeenkomst heeft gesloten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n), rechtsopvol-ger(s) en erfgena(a)m(en).
Schriftelijk kunnen ter zake afwijkende afspraken worden gemaakt.

Overeenkomst: De overeenkomst tot het leveren van specifieke producten en / of dien-sten door M & D Information Services aan de opdrachtgever.

Prijzen: De prijzen worden, tenzij anders aangegeven, uitgedrukt in euro's.


Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen M & D Information Services en de opdrachtgever waarop M & D Information Services deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2 Bij deze algemene voorwaarden zijn aanvullende voorwaarden gevoegd betreffende de door M & D Information Services te leveren specifieke producten of diensten. De aanvullende voorwaarden worden geacht onderdeel uit te maken van de algemene voorwaarden. Indien inhoud en strekking van de aanvullende voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden geldt, dat voor de levering van het desbetreffende product of de desbetreffende dienst de inhoud en strekking van de aanvullende voorwaarden voorrang hebben op de algemene voorwaarden;
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met M & D Information Services, wanneer door M & D Information Services bij de uitvoering ervan derden worden ingeschakeld;
2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;
2.6 Indien één of meerdere van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. M & D Information Services en de opdrachtgever zullen alsdan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1 De door M & D Information Services gemaakte offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. M & D Information Services is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven;
3.2 Een opdracht van de opdrachtgever aan M & D Information Services, waaraan geen aanbieding of offerte van M & D Information Services is voorafgegaan, bindt M & D Information Services niet eerder dan na haar schriftelijke bevestiging;
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven;
3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van de offerte, is M & D Information Services daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij M & D Information Services schriftelijk anders aangeeft;
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht M & D Information Services niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
3.6 Aan aanbiedingen of offertes als bedoeld in artikel 3.1 kunnen zonder dat binnen de geldigheidsduur van 30 dagen aanvaarding door de opdrachtgever heeft plaatsgevonden door de opdrachtgever geen rechten worden ontleend;
3.7 M & D Information Services is te allen tijde gerechtigd een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.


Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 M & D Information Services zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een redelijk en bekwaam handelende opdrachtnemer kunnen worden gesteld uitvoeren. Voorts zal M & D Information Services met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst in alle opzichten de grootst mogelijke discretie betrachten;
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft M & D Information Services het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend;
4.3 M & D Information Services is gerechtigd vooruitbetaling door de opdrachtgever te verlangen en zal eerst gehouden zijn (verder) te presteren, nadat de opdrachtgever deze vooruitbetaling heeft voldaan;
4.4 In afwijking op het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, kan M & D Information Services met de opdrachtgever overeenkomen dat facturering geschiedt op basis van nacalculatie;
4.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan M & D Information Services aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan M & D Information Services worden verstrekt. Indien deze voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig door M & D Information Services zijn ontvangen, heeft M & D Information Services het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijzen aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4.6 M & D Information Services is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat M & D Information Services is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor M & D Information Services zonder meer kenbaar was;
4.7 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan M & D Information Services de uitvoering van onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
4.8 Indien door M & D Information Services, of door haar ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever, of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;
4.9 De opdrachtgever vrijwaart M & D Information Services voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is;
4.10 Indien M & D Information Services een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze steeds indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn en overschrijding van die termijn geeft de opdrachtgever nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever M & D Information Services schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. M & D Information Services zal de opdrachtgever hiervan schriftelijk informeren;
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal M & D Information Services de opdrachtgever hierover schriftelijk informeren;
5.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal M & D Information Services schriftelijk aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft.


Artikel 6: Duur van de overeenkomst, verlenging en opzegging

6.1 Overeenkomsten tussen M & D Information Services en de opdrachtgever worden steeds aangegaan voor de duur van tenminste één jaar, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen;
6.2 Opzegging van de overeenkomst kan alleen geschieden tegen het einde van de uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel, overeengekomen contractstermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand;
6.3 Heeft geen (tijdige) opzegging plaatsgehad, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend voor een gelijke periode gecontinueerd;
6.4 Verlenging geschiedt steeds onder dezelfde voorwaarden en bepalingen, maar tegen de op het moment van verlenging geldende prijzen;
6.5 Inflatoire, economische, politieke of bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen geven M & D Information Services het recht de prijzen van producten of diensten bij (voortijdige) verlenging van de overeenkomst te verhogen. Dezelfde ontwikkelingen geven M & D Information Services ook het recht lopende een overeenkomst haar prijzen te wijzigen. Alleen in dat laatste geval is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst binnen één maand na mededeling van de prijsverhoging te ontbinden, tenzij deze prijsverhoging voortvloeit uit wettelijk voorschrift. Bij gebrek aan ontbinding wordt de opdrachtgever geacht de prijsverhoging te hebben geaccepteerd.


Artikel 8: Betaling, contractuele rente en incassokosten

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum op een door M & D Information Services aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;
8.2 Wanneer M & D Information Services ten behoeve van de opdrachtgever geïncasseerde gelden onder zich heeft, is zij gerechtigd haar eventuele nota's ten laste van de opdrachtgever, uit welke oorzaak ook, met die gelden te verrekenen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden geïnde gelden niet later afgedragen dan op de laatste werkdag van de maand volgend op de maand waarin in het betreffende incassodossier een (eind)afrekening ten behoeve van de opdrachtgever is opgemaakt;
8.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 21 dagen, is hij van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de verzuimdatum, tot het moment van volledige betaling;
8.4 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is opdrachtgever alsdan 15% incassokosten, berekend over de vordering in hoofdsom, verschuldigd;
8.5 Indien M & D Information Services hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;
8.6 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd facturen in termijnen te betalen, tenzij M & D Information Services daarin schriftelijk heeft toegestemd. Indien M & D Information Services schriftelijk heeft toegestemd een factuur in termijnen te betalen dan worden deze termijnen niet afzonderlijk gefactureerd. Uitgangspunt blijft de oorspronkelijke factuur.
Indien M & D Information Services heeft ingestemd met betaling van de factuur in termijnen en de opdrachtgever met (tijdige) betaling van één der termijnen in gebreke blijft, is zowel het volledig saldo van de betreffende factuur alsmede al het overige hetgeen M & D Information Services van de opdrachtgever te vorderen mocht hebben ineens opeisbaar. M & D Information Services is voorts gerechtigd tot opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien geen betaling in termijnen is overeengekomen, geldt eveneens dat bij het onbetaald laten van enige factuur van M & D Information Services zowel het volledig saldo van de betreffende factuur, alsmede al het overige hetgeen eisers van de opdrachtgever te vorderen mocht hebben ineens opeisbaar zijn;
8.7 Het is de opdrachtgever niet toegestaan betalingen op te schorten, dan wel zich te beroepen op korting of verrekening, c.q. compensatie;
8.8 In geval van liquidatie, faillissement, toelating van de opdrachtgever tot de schuldsaneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag ten laste van of surséance van betaling van de opdrachtgever, dan wel wanneer de opdrachtgever enige uit hoofde van de Wet, van de overeenkomst of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt, zijn alle vorderingen van M & D Information Services op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;
8.9 M & D Information Services heeft het recht door de opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te laten strekken van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Voorts kan M & D Information Services, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. M & D Information Services kan eveneens volledige afl ossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente, alsmede de kosten worden voldaan.


Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door M & D Information Services geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven haar eigendom, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met M & D Information Services gesloten overeenkomsten is nagekomen;
9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren;
9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht M & D Information Services daarvan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen;
9.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen brand-, ontploffings- en waterschade en diefstal te verzekeren en verzekerd te houden, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan M & D Information Services ter inzage te geven;
9.5 Voor het geval M & D Information Services haar in dit artikel aangeduide eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu voor als dan onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan M & D Information Services of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van M & D Information Services zich bevinden en die zaken terug te nemen.


Artikel 10: Onderzoek en reclames

10.1 Klachten over geleverde diensten of producten, de door M & D Information Services gevoerde administratie en de facturen, behoeven door M & D Information Services slechts in behandeling te worden genomen indien deze klachten schriftelijk zijn ingediend binnen 30 dagen na de factuurdatum, respectievelijk het verstrijken van de maand waarin de omstreden diensten of producten zijn geleverd. De schriftelijke klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat M & D Information Services in staat wordt gesteld adequaat te reageren;
10.2 De opdrachtgever is gehouden geleverde stoffelijke zaken bij aflevering/ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken direct schriftelijk aan M & D Information Services te melden. Niet-zichtbare gebreken dienen binnen 5 dagen na ontdekking te worden gemeld. Retournering van geleverde zaken kan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van M & D Information Services plaatshebben en onder door haar te bepalen voorwaarden;
10.3 Na het verstrijken van voormelde termijnen worden reclames door M & D Information Services niet meer in behandeling genomen en wordt de opdrachtgever geacht de geleverde diensten en/of producten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.


Artikel 11: Opschorting en ontbinding

11.1 M & D Information Services is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

11.2 Voorts is M & D Information Services bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat van haar onmogelijk, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, langer nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins zodanige omstandigheden voordoen, dat van haar in redelijkheid geen ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst mag worden verwacht;
11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van M & D Information Services op de opdrachtgever direct opeisbaar. Indien M & D Information Services de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
11.4 M & D Information Services behoudt ingeval van opschorting en ontbinding steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 M & D Information Services is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het door M & D Information Services of haar medewerkers niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en de bekwaamheid, waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat M & D Information Services voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan zes maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste zes maanden;
12.2 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever, in de hierboven bedoelde zin, dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn recht op vergoeding van schade heeft verwerkt;
12.3 Onder (directe) schade wordt uitsluitend verstaan:

12.4 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van M & D Information Services of haar ondergeschikten;
12.5 M & D Information Services is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade aan de goede naam en eer van personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.


Artikel 13: Vrijwaringen

13.1 De opdrachtgever vrijwaart M & D Information Services voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte en bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materialen of gegevens;
13.2 Indien de opdrachtgever aan M & D Information Services informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert hij dat deze vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 14: Risico-overgang

14.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop die zaken juridisch en/of feitelijk aan de opdrachtgever worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.


Artikel 15: Overmacht

15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
15.2 Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, wordt in deze algemene voorwaarden onder overmacht verstaan:
alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop M & D Information Services geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van M & D Information Services worden daaronder begrepen;
15.3 M & D Information Services heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen;
15.4 Partijen kunnen de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder van partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
15.5 Voor zoveel M & D Information Services ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is zij gerechtigd het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als had deze betrekking op een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 16: Geheimhouding

16.1 In aanvulling op artikel 4 lid 1 geldt dat partijen verplicht zijn tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij, in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron, hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven;
16.2 Indien M & D Information Services op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan, door de Wet of de bevoegde rechter, aangewezen derden te verstrekken en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is M & D Information Services jegens de opdrachtgever niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan;
16.3 De wederzijdse verplichting tot geheimhouding duurt ook na beëindiging van de overeenkomst voort.


Artikel 17: Intellectuele eigendom en auteursrechten

17.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt M & D Information Services zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet;
17.2 Alle door M & D Information Services verstrekte bescheiden, gegevens, materialen en dergelijke in welke uitingsvorm of verschijningsvorm dan ook zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen door hem niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M & D Information Services worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte bescheiden, gegevens, materialen en dergelijke anders voortvloeit;
17.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt M & D Information Services het recht de, door en bij de uitvoering van haar werkzaamheden, verkregen informatie in haar databases op te nemen en verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke gegevens ter kennis van derden worden gebracht;
17.4 De opdrachtgever garandeert te allen tijde dat het gebruik van door hem verstrekte gegevens, of anderszins, M & D Information Services niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Voorts vrijwaart hij M & D Information Services volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken, welke derden geldend zouden kunnen maken uit hoofde van schending van deze garantie;
17.5 M & D Information Services vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken wegens beweerdelijk door haar gepleegde inbreuk op eigendomsrechten van derden, mits dergelijke aanspraken van derden haar direct schriftelijk gemeld worden en de opdrachtgever alle noodzakelijke medewerking verleent in het kader van door M & D Information Services te ondernemen (tegen)actie(s).


Artikel 18: Niet-overname van personeel

18.1 Behoudens toestemming van M & D Information Services zal de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van M & D Information Services voor zich laten werken. Dit geldt tevens voor ondernemingen waarop M & D Information Services ter uitvoering van een overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 19: Kortingen

19.1 Kortingen, van welke aard ook, gelden slechts voor de lopende contractperiode en onder voorwaarde van stipte nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever. Blijft stipte nakoming achterwege, dan vervallen alle (eventueel) verleende kortingen en is de opdrachtgever aan M & D Information Services de bruto prijzen verschuldigd.


Artikel 20: Geschillen

20.1 Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting de rechter in de vestigingsplaats van M & D Information Services bevoegd kennis te nemen. Niettemin heeft M & D Information Services het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 21: Toepasselijk recht

21.1 Op elke overeenkomst tussen M & D Information Services en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 22: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

22.1 Deze algemene voorwaarden zijn op P.M. gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34.184.475.
22.2 Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor de opdrachtgever bindend vanaf één maand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan de opdrachtgever.